KOVOZAVODY

 

KOVOZAVODY 1/72 AERO L-39 ALBATROS 15
KOVOZAVODY 1/72 L-29 DELFIN  
KOVOZAVODY 1/72 MIG-15 12
KOVOZAVODY 1/72 MIG-15 UTI 13
KOVOZAVODY 1/72 MIG-17 PF 7
KOVOZAVODY 1/72 MIG-19 4
KOVOZAVODY 1/72 SU-7 BKL 25

Aerei